ICT มหิดล ร่วมโครงการ SAFETY DAY 2nd : “A Day of Fire Safety”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมโครงการ SAFETY DAY 2nd : “A Day of Fire Safety”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 อาจารย์ สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการ “A Day of Fire Safety” บนพื้นฐานแนวคิด “อัคคีภัย ป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” พร้อมรับมอบประกาศนียบัตรการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และรับมอบถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงแผนการซ้อมอพยพหนีไฟที่สอดคล้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้มีการดำเนินงาน และบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส่วนงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัมนาอย่างยั่งยืน ณ โถงต้อนรับอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Share:
  • 12
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    12
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish